Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z sierpnia 2004 roku

Numer uchwały: Uuchwała dotyczy:

UCHWAŁA NR XX/212/04
Z DNIA 30 SIERPNIA 2004 R.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego

UXHWAŁA NR XX/213/04
Z DNIA 30 SIERPNIA 2004 R.

w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego

UCHWAŁA NR XX/214/04
Z DNIA 30 SIERPNIA 2004 R.

w sprawie powołania skarbnika Województwa Podlaskiego
UCHWAŁA NR XX/215/04
Z DNIA 30 SIERPNIA 2004 R.
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 r.
UCHWAŁA NR XX/216/04
Z DNIA 30 SIERPNIA 2004 R.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
UCHWAŁA NR XX/217/04
Z DNIA 30 SIERPNIA 2004 R.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny nieruchomości położonej
w Łomży w udziale wynoszącym 3565/3869 części
UCHWAŁA NR XX/218/04
Z DNIA 30 SIERPNIA 2004 R.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/178/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych "DROGOWIEC".
UCHWAŁA NR XX/219/04
Z DNIA 30 SIERPNIA 2004 R.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, dodatku za warunki pracy i dodatku za wysługę lat, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego.
UCHWAŁA NR XX/220/04
Z DNIA 30 SIERPNIA 2004 R.
zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XV/137/04 z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2004"
UCHWAŁA NR XX/221/04
Z DNIA 30 SIERPNIA 2004 R.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych
UCHWAŁA NR XX/222/04
Z DNIA 30 SIERPNIA 2004 R.
w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku

UCHWAŁA NR XX/223/04
Z DNIA 30 SIERPNIA 2004 R.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
UCHWAŁA NR XX/224/04
Z DNIA 30 SIERPNIA 2004 R.
w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie
z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także do udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności
UCHWAŁA NR XX/225/04
Z DNIA 30 SIERPNIA 2004 R.
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Patomorfologii w Łomży
UCHWAŁA NR XX/226/04
Z DNIA 30 SIERPNIA 2004 R.
w sprawie zawarcia trójstronnego porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Podlaskim Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej
UCHWAŁA NR XX/227/04
Z DNIA 30 SIERPNIA 2004 R.
w sprawie zawarcia trójstronnego porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Podlaskim i Obwodem Kurskim Federacji Rosyjskiej
UCHWAŁA NR XX/228/04
Z DNIA 30 SIERPNIA 2004 R.

w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Podlaskim i Autonomiczną Republiką Krym, Ukraina.