Uchwała Nr XXI/235/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 września 2004 r

UCHWAŁA NR XXI/235/04
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 września 2004 r.

w sprawie dokonania zmian w składzie komisji rewizyjnej
Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz Nr 116, poz. 1206) oraz § 65 załącznika do uchwały Nr XIV/131/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Podlaskiego (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 13 , poz. 270  ) uchwala  się, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr II/16/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego wprowadza się następujące zmiany:
1)w § 1 w ust. 1 w części dotyczącej składu osobowego komisji rewizyjnej, odwołuje się Pana Mariana Łuczaja z funkcji członka komisji,
2)w §1 w ust. 1 w części dotyczącej składu osobowego komisji rewizyjnej powołuje się Pana Krzysztofa Jakuba Putrę na członka komisji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.