Uchwała Nr 97/1550/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-01-14

Numer 97/1550/2020
w sprawie w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego na 2020 rok.
Data wydania 2020-01-14
Departament Biuro Kultury

Uchwała Nr 97/1550/2020

Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego na 2020 rok.

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.1 oraz § 7 uchwały Nr XX/238/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego, uwzględniając wyniki postępowania przeprowadzonego przez Komisję do spraw przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie, uchwala się, co następuje:

 §1. Przyznaje się stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej na rok 2020 w wysokości 250 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt) miesięcznie każde, uzdolnionym artystycznie uczniom, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 §2. Przekazanie przyznanych stypendiów stypendystom nastąpi na podstawie umów, sporządzonych według wzorów, stanowiących załączniki Nr 2 - 4 do uchwały.

 §3. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości na portalu www.wrotapodlasia.pl. oraz poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 §4. Wykonanie powyższej Uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815