Uchwała Nr 87/1377/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-11-26

Numer 87/1377/2019
w sprawie umorzenia części należności przysługującej Województwu Podlaskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
Data wydania 2019-11-26
Departament Departament Zdrowia

Uchwała Nr 87/1377/2019
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 26 listopada 2019 r.


w sprawie umorzenia części należności przysługującej Województwu Podlaskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku


Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.1)), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.2)) w związku z § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 7 uchwały Nr VII/52/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Województwa Podlaskiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych, nadzorowanych przez Województwo Podlaskie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 136, poz. 1569 z późn. zm.3)) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Postanawia się umorzyć część należności przysługującej Województwu Podlaskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, z tytułu pożyczki udzielonej na podstawie umowy pożyczki nr ZD.I.8023-1-21/09, zawartej w dniu 30 czerwca 2009 r., tj. I ratę pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł, przypadającą do spłaty w dniu 30 listopada 2019 r.

  1. Umorzenie należności, o której mowa w ust. 1, nastąpi z dniem 30 listopada 2019 r.
  2. Terminy spłaty pozostałych rat pożyczki oraz rat odsetkowych od pożyczki, o której mowa w ust. 1, pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie umorzenia powierza się Skarbnikowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz. 1815
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245
3) Zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 4140.