Uchwała Nr 86/1361/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-11-22

Numer 86/1361/2019
w sprawie w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego
Data wydania 2019-11-22
Departament Biuro Kultury

UCHWAŁA NR 86/1361/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego
Na podstawie art. 41 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.1) w związku z § 4 Regulaminu Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia Odznaki  Honorowej Województwa  Podlaskiego, ustalenia  jej wzoru,zasad i trybu przyznawania oraz noszenia (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006 r. Nr 201, poz. 1950 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyznaje się Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego następującym osobom:
1) Chórowi Pieśni i Tańca „Wasiloczki” - za promocję kultury mniejszości narodowych,
2) Pani Krystynie Czerni – za popularyzowanie kultury Województwa Podlaskiego,
3) Pani Danucie Szotko – za pracę na rzecz samorządu pielęgniarskiego,
4) Panu Wojciechowi Fortunie – za promocje narciarstwa biegowego w Województwie Podlaskim,
5) Panu Józefowi Maliszewskiemu – za krzewienie idei olimpijskiej w Województwie Podlaskim,
6) Panu Piotrowi Markiewiczowi – za krzewienie idei olimpijskiej w Województwie Podlaskim,
7) Panu Januszowi Sękowskiemu – za promocję Muzeum Podlaskiego,
8) Panu Adamowi Wawrusiewiczowi – za promocję Muzeum Podlaskiego,
9) Pani Ewie Zalewskiej – za promocję Muzeum Podlaskiego,
10) Panu Piotrowi Niziołkowi – za promocję Muzeum Podlaskiego.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1815.

2 Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007 r. Nr 118, poz.1063, w Dz. U. z 2008 r. Nr 184, poz. 1824 i Dz. U. z 2011 r Nr 165 poz 1919.