Uchwała Nr 80/1282/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-11-05

Numer 80/1282/2019
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku za 2019 rok i 2020 rok
Data wydania 2019-11-05
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 80/1282/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 5 listopada 2019 roku


w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku za 2019 rok i 2020 rok

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.1)) w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje się wyboru firmy Kancelaria Księgowo-Audytorska „BUCHALTERIA” Sp. z o.o., ul. Warszawska 34, 15-077 Białystok do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku za 2019 rok i 2020 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz.1815.