Uchwała Nr 79/1255/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-10-29

Numer 79/1255/2019
w sprawie przyjęcia wzoru umowy dotyczącej pomocy finansowej
Data wydania 2019-10-29
Departament Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

UCHWAŁA NR 79/1255/2019

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia29 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia wzoru umowy dotyczącej pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego na założenie przyszkolnych pasiek.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)[1] a także w oparciu o uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/155/19 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego na założenie przyszkolnych pasiek, Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się wzór umowy dotyczącej pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego na założenie przyszkolnych pasiek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiana została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

Załączniki do treści