Uchwała Nr 79/1253/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-10-29

Numer 79/1253/2019
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data wydania 2019-10-29
Departament Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

UCHWAŁA NR 79/1253/2019

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 29 października 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512) w związku z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 627
ze zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik, o którym mowa w § 2 uchwały nr 62/653/2015 z dnia 14 lipca 2015 r., w sprawie powołania „Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” zmienionej uchwałą nr 188/2469/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą nr 206/2706/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. i uchwałą nr 268/3731/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 2019 r., poz. 83,504.

Załączniki do treści