Uchwała Nr 79/1251/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-10-29

Numer 79/1251/2019
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków
Data wydania 2019-10-29
Departament Departament Zdrowia

Uchwała Nr 79/1251/2019

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 29 października 2019 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz zawarcia Porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512) oraz art. 191 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.[1]), uchwala się co następuje:

 

§ 1. Samorząd Województwa Podlaskiego postanawia przyjąć do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle dziecko objęte wnioskiem Powiatu Sokólskiego.

 

§ 2. W związku z postanowieniami § 1, postanawia się zawrzeć Porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle prowadzonej przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Upoważnia się Stanisława Derehajło Wicemarszałka Województwa Podlaskiego do złożenia wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego oświadczenia woli w celu podpisania Porozumienia, o którym mowa w § 2.

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 924

Załączniki do treści