Uchwała Nr 75/1188/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-10-15

Numer 75/1188/2019
w sprawie w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19
Data wydania 2019-10-15
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 75/1188/2019

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 15 października 2019 r. 
 

w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.)[1], Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się dokonać zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na konkurs RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 ogłoszony w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 29/249/2015 z 17 marca 2015 roku, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej nr C(2015) 909 z dnia 12 lutego 2015 roku oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 54/555/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku[2] z uwzględnieniem późniejszych zmian, ustalając alokację dla konkursu na poziomie 24 500 000,00 zł (zwiększenie o 4 500 000,00 zł).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 730, poz. 1572.

[2] Zmiany do przedmiotowej uchwały wprowadzono uchwałami Nr 79/912/2015 z dnia 22 września 2015 r., Nr 89/1021/2015 z dnia 27 października 2015 r., Nr 113/1360/2016 z dnia 2 lutego 2016 r., Nr 122/1467/2016 z dnia 14 marca 2016 r., Nr 132/1601/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Nr 136/1671/2016 z dnia 17 maja 2016 r., Nr 150/1952/2016 z dnia 26 lipca 2016 r., Nr 151/1975/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.,  Nr 154/2011/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r., Nr 157/2024/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., uchwałą Nr 173/2267/2016 z dnia 22 listopada 2016 r., uchwałą Nr 188/2486/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr 194/2538/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., uchwałą Nr 199/263/2017 z dnia 21 marca 2017 r., uchwałą Nr 212/2800/2017 z dnia 16 maja 2017 r., uchwałą Nr 227/3069/2017 z dnia 18 lipca 2017 r., uchwałą Nr 252/3430/2017 z dnia 31 października 2017 r., uchwałą Nr 260/3594/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r., uchwałą Nr  268/3745/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r., uchwałą Nr 271/3840/2018 z dnia 13 lutego 2018 r., uchwałą Nr 282/3959/2018 z dnia 27 marca 2018 r., uchwałą Nr 309/4504/2018 z dnia 24 lipca 2018 r., uchwałą Nr 317/4654/2018 z dnia 12 września 2018 r., uchwałą Nr 328/4906/2018 z dnia 13 listopada 2018 r., uchwałą Nr 332/4970/2018 z dnia 26 listopada 2018 r., uchwałą 5/29/2018 z 27 grudnia 2018 r., 20/220/2019 z dnia 14 lutego 2019 r., uchwałą Nr 31/371/2019 z dnia 26 marca 2019 r. oraz uchwałą 39/524/2019 z dnia 7 maja 2019 r., uchwałą Nr 57/879/2019 r. z dnia 23 lipca 2019 r. oraz uchwałą Nr 64/1000/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r.