Uchwała Nr 75/1187/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-10-15

Numer 75/1187/2019
w sprawie w sprawie częściowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Data wydania 2019-10-15
Departament Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 75/1187/2019

ZARZĄDU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie częściowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z poźn. zm. [1]), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Województwa Podlaskiego częściowo rozstrzyga konkurs prowadzony na podstawie naboru nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18, zatwierdzając „Listę ocenionych projektów zawierającą przyznane przez KOP oceny w ramach konkursu nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18, część VI – ostatnia”.

  1. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zarząd Województwa Podlaskiego wybiera do dofinansowania projekty wskazane na „Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki cz. VI – ostatnia”, o łącznej wartości 1 904 151,60 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 1 806 651,60 PLN.

  1. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i będzie  podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej instytucji oraz portalu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 730, poz. 1572.

Załączniki do treści

  • Załącznik (PDF, 370,76 KB) Podgląd załącznika

    Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz bkonkurencyjności podlaskiej gospodarki, część VI - ostatnia.