Uchwała Nr 75/1184/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-10-15

Numer 75/1184/2019
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu: Pilotażowe projekty polegające na tworzeniu oraz rozwoju infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości, przewidujące komponent oferowania przez inkubatory wystandaryzowanych usług np. księgowych, doradztwa prawnego.
Data wydania 2019-10-15
Departament Departament Innowacji i Przedsiębiorczości

UCHWAŁA NR 75/1184/2019

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu: Pilotażowe projekty polegające na tworzeniu oraz rozwoju infrastruktury biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości, przewidujące komponent oferowania przez inkubatory wystandaryzowanych usług np. księgowych, doradztwa prawnego.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2019 r., poz. 512t.j.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j. z późn. zm.[1]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Województwa Podlaskiego rozstrzyga konkurs prowadzony na podstawie naboru nr RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/19, zatwierdzając Listę projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej złożonych w terminie od 29 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. wynik oceny z wyszczególnieniem projektów pozytywnie ocenionych, przygotowaną przez Komisję Oceny Projektów (KOP), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zarząd Województwa Podlaskiego wybiera do dofinansowania projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów o wartości 1 863 471,54 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 1 242 255,77 PLN, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 730, poz. 1572