Uchwała Nr 74/1162/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-10-08

Numer 74/1162/2019
w sprawie przyznania nagród Zarządu Województwa Podlaskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dyrektorom i nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Województwo Podlaskie w 2019 roku
Data wydania 2019-10-08
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Uchwała Nr 74/1162/2019
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 8 października 2019 roku

 

w sprawie przyznania nagród Zarządu Województwa Podlaskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dyrektorom i nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Województwo Podlaskie w 2019 roku

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) w związku z § 17 ust. 1 pkt 2 oraz § 20 Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/311/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy  oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 92 poz. 978 z późn. zm.1), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się nagrodę Zarządu Województwa Podlaskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 3 200 zł (słownie: trzy tysiące dwieście zł) następującym dyrektorom i nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Województwo Podlaskie:
1) Panu Bernardowi Zbigniewowi Kossakowskiemu – dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży,
2) Pani Lidii Kłoczko – dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach,
3) Pani Bożenie Arcimienko – nauczycielowi przedmiotów zawodowych w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkole Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
4) Pani Joannie Stabińskiej – nauczycielowi konsultantowi w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach,
5) Pani Iwonie Puciłowskiej – konsultantowi ds. szkolnictwa zawodowego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Zmiany w regulaminie zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 217, poz. 2453, z 2011 r. Nr 281, poz. 3396.