Uchwała Nr 74/1161/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-10-08

Numer 74/1161/2019
w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku na rok szkolny 2019/2020
Data wydania 2019-10-08
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

UCHWAŁA NR 74/1161/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) w związku z art. 10 ust. 1 i art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.1) oraz § 17 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.2) w związku z § 1 uchwały Nr 43/628/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku na rok szkolny 2019/2020, Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się aneks do arkusza organizacyji Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku na rok szkolny 2019/2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Kształcenie w szkole, o której mowa w § 1, zgodnie z zatwierdzonym aneksem do arkusza organizacyjnego, powierza się dyrektorowi wymienionej jednostki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

1) Zmiany w ustawie zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680.
2) Zmiany w rozporządzeniu zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 691