Uchwała Nr 72/1152/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-10-01

Numer 72/1152/2019
w sprawie trybu powołania dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury, na kolejną kadencję na czas określony bez przeprowadzenia konkursu
Data wydania 2019-10-01
Departament Biuro Kultury

UCHWAŁA NR 72/1152/2019

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 1 października 2019 r.

 

w sprawie trybu powołania dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury, na kolejną kadencję na czas określony bez przeprowadzenia konkursu

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się rozpocząć procedurę powołania dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury, na kolejną kadencję na czas określony bez przeprowadzenia konkursu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Biura Kultury.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

_________________________

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1608, z 2019 r. poz. 115, 730.