Uchwała Nr 66/1054/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-09-03

Numer 66/1054/2019
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Portalu Pacjenta, zbudowanego w ramach realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”
Data wydania 2019-09-03
Departament Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Uchwała Nr 66/1054/2019  

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 3 września 2019r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Portalu Pacjenta, zbudowanego w ramach realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 11, ust. 2 pkt 2 i 6, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 t.j.), art. 28a ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U z 2019 r., poz. 1295 t.j.), uchwala się, co następuje:

§1. W celu określenia warunków korzystania z Portalu Pacjenta zbudowanego w ramach realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” postanawia się przyjąć „Regulamin korzystania z Portalu Pacjenta”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do uchwały.

§2. Traci moc Uchwała nr 35/483/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Portalu Pacjenta, zbudowanego w ramach realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści