Uchwała Nr 66/1051/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-09-03

Numer 66/1051/2019
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego
Data wydania 2019-09-03
Departament Departament Infrastruktury i Transportu

UCHWAŁA  Nr 66 /1051/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z  dnia 
3 września 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego

             Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512) oraz art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.[1]), w związku z § 4  ust. 1 pkt 4 i § 18 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582) - Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały  Nr 30/257/03  Zarządu Województwa Podlaskiego z  dnia 7 maja 2003 roku w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) W punkcie „7. Miasto Kolno” – dodaje się numery dróg:

 „116041 B  ul. Szmaragdowa – obejmująca działki o numerach 1819/4, 1821/5, 1823/7, 1824/7, 1825/6, 1825/11, 1826/9, 1827/12, 1827/15, 1827/18, 1828/6, 1828/12”;

116042 B   ul. Bursztynowa - obejmująca działki o numerach 1829/4, 1830/4”;

2) W punkcie „98. Gmina Sidra” – dodaje się numery dróg:

103628 B    od drogi gminnej 103606B – kol. wsi Jacowlany przejazd kolejowy – do drogi gminna 103606B, o długości 6965 m, szerokości 6,0 m – 9,0 m, obejmująca działki geod. nr. 427, 441, 442, 437, 425, 416, 444 obr. Jacowlany, 299, 317, 311/1 obr. Racewo”.

103629 B   od drogi powiatowej 1261B – przejazd kolejowy 12+826 – kol. wsi Śniczany – przejazd kolejowy 13+841 – do drogi powiatowej 1261B, o długości 1590 m, szerokości 4,0 m – 6,0 m, obejmująca działki geod. nr. 210/1, 210/2 obr. Jurasze, 257/1, 264 obr. Śniczany”.

103630 B  od drogi powiatowej 1261B – przejazd kolejowy 15+479 – kol. wsi Jurasze – przejazd kolejowy 16+004 – do kol. wsi Jurasze, o długości 2465 m, szerokości    4,0m – 5,0 m, obejmująca działki geod. nr. 200, 201, 202, 206 obr. Jurasze”.

103631 B  od drogi powiatowej 1261B – przejazd kolejowy 17+365 – kol. wsi Makowlany – kol. wsi Jurasze – przejazd kolejowy 16+860 – do drogi powiatowej 1261B,          o długości 4715 m, szerokości 5,0 m – 8,0 m, obejmująca działki geod. nr. 194, 195, 197, 198, 196, 209 obr. Jurasze, 361 obr. Makowlany”.

103632 B  od ul. Słomiańskiej w Sidrze – przejazd kolejowy 20+742 – do drogi wojewódzkiej 673, o długości 1355 m, szerokości 9,0 m, obejmująca działki geod. nr. 268, 317 obr. Sidra”.

§ 2. Aktualizuje się rejestr numerów nadanych drogom gminnym na obszarze Województwa Podlaskiego, prowadzony zgodnie z uchwałą Nr 134/1942/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia rejestrów numerów nadanych drogom powiatowym i gminnym na obszarze Województwa Podlaskiego, w zakresie powyższych zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Transportu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 12, poz. 317, z 2019 r. poz. 698, poz. 730.