Uchwała Nr 61/964/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-08-06

Numer 61/964/2019
w sprawie zawarcia z Izbą Przemysłowo-Handlową umowy dotyczącej współpracy w zakresie współorganizacji pobytu delegacji Klubu Radców Handlowych oraz przedstawicieli struktur władz Krajowej Izby Gospodarczej we wrześniu 2019 r.
Data wydania 2019-08-06
Departament Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej

UCHWAŁA NR 61/964/2019

ZARZĄDU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie zawarcia z Izbą Przemysłowo-Handlową umowy dotyczącej współpracy w zakresie współorganizacji pobytu delegacji Klubu Radców Handlowych oraz przedstawicieli struktur władz Krajowej Izby Gospodarczej we wrześniu 2019 r.   

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1, 6 i 8 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512), uchwala się,                             co następuje:

 § 1. Postanawia się zawrzeć z Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku umowę dotyczącą współpracy w zakresie współorganizacji pobytu delegacji Klubu Radców Handlowych oraz przedstawicieli struktur władz Krajowej Izby Gospodarczej
we wrześniu 2019 r.

§ 2. Upoważnia się dwóch członków Zarządu do złożenia w imieniu Województwa Podlaskiego oświadczeń woli, w celu zawarcia umowy, o której mowa w §1, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się p.o. Dyrektorowi Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.