Uchwała Nr 61/958/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-08-06

Numer 61/958/2019
w sprawie Zatwierdzenia listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia oraz niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-003/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
Data wydania 2019-08-06
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 61/958/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 6 sierpnia 2019 r.   
 


W sprawie zatwierdzenia listy projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia oraz niespełniających warunków udzielenia wsparcia w wyniku naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-003/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 tj.), art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 23 ust. 3 i ust. 4, art. 24 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 tj.), art. 46 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz.1431 z późn. zm.[2]), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się listę projektów spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-003/19 o łącznej wartości 362 821,64 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 299 980,92 PLN.

   2.  Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej instytucji.

§ 2. 1. Odmawia się udzielenia wsparcia projektowi niespełniającemu warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru nr RPPD.08.06.00-IZ.00-20-003/19 o łącznej wartości 433 908,99 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 299 961,27 PLN.

   2.  Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 730

Załączniki do treści