Uchwała Nr 6/53/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-12-31

Numer 6/53/2018
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2018
Data wydania 2018-12-31
Departament Departament Finansów

Uchwała Nr 6/53/2018

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 31 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2018 r.

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz.913 z późn. zm.[1]), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.[2]) oraz § 12 pkt 4 uchwały nr XLIV/401/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2018 r. poz. 446[3]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1432

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669

[3] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2018 r. poz.1197, poz.1928, poz.2271, poz. 2588, poz. 2963, poz. 4563