Uchwała Nr 58/924/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-07-30

Numer 58/924/2019
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.06.03.00-IZ.00.20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu (RPPD.06.03.00-IZ.00-20-001/18), Typy projektu: 1. Projekty polegające na utworzeniu centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o rodzime gatunki, np.: banki genowe, ogrody botaniczne, ekoparki, 2. Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, 3. Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze, takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne.
Data wydania 2019-07-30
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 58/924/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.06.03.00-IZ.00.20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.3 Ochrona zasobów  bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu (RPPD.06.03.00-IZ.00-20-001/18), Typy projektu: 1. Projekty polegające na utworzeniu centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o rodzime gatunki, np.: banki genowe, ogrody botaniczne, ekoparki, 2. Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, 3. Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze, takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 t.j.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j. z późn. zm.1) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1 Zarząd Województwa Podlaskiego rozstrzyga konkurs prowadzony na podstawie naboru nr RPPD.06.03.00-IZ.00.20-001/18, zatwierdzając „Listę projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej w konkursie nr RPPD.06.03.00-IZ.00-20-001/18 złożonych w terminie 18.12.2018 r. – 28.02.2019 r.”, przygotowaną przez Komisję Oceny Projektów (KOP).

2. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1 Tworzy się „Listę projektów zgłoszonych i ocenionych pozytywnie w konkursie nr RPPD.06.03.00-IZ.00-20-001/18 złożonych w terminie 18.12.2018 r. – 28.02.2019 r.”, przygotowaną przez Komisję Oceny Projektów (KOP), które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów.

2. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zarząd Województwa Podlaskiego wybiera do dofinansowania projekty ocenione pozytywnie wskazane w pozycjach nr 1- 6 na Liście stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały o łącznej wartości 37 652 872,25 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 29 772 882,78 PLN

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019 r., poz. 730

Załączniki do treści

  • Załącznik nr 1 (PDF, 286,15 KB) Podgląd załącznika

    Lista projektów podlegających ocenie formalno-merytorycznej w konkursie nr RPPD.06.03.00-IZ.00-20-001/18 złożonych w terminie od 18.12.2018 r. do 28.02.2019 r.

  • Załącznik nr 2 (PDF, 273,55 KB) Podgląd załącznika

    Lista projektów zgłoszonych i ocenionych pozytywnie w konkursie nr RPPD.06.03.00-IZ.00-20-001/18 złożonych w terminie od 18.12.2018 r. do 28.02.2019 r.