Uchwała Nr 313/4594/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-08-21

Numer 313/4594/2018
w sprawie wykonania uchwały nr XLIX/458/2018 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Data wydania 2018-08-21
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Uchwała Nr 313/4594/2018
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie wykonania uchwały nr XLIX/458/2018 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.1)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się Panią Marię Magdalenę Ferenc – osobę wyznaczoną przez Zarząd Województwa Podlaskiego na osobę zastępującą Pana Bernarda Zbigniewa Kossakowskiego - Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, podczas jego nieobecności, oraz Panią Halinę Brześkiewicz - Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Łomży - do przekazania Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, z dniem 31 sierpnia 2018 r., na podstawie protokołów zdawczo -  odbiorczych  -  mienie, odpowiednio Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Biblioteki Pedagogicznej w Łomży, w tym składnice akt należące do tych jednostek.

§ 2. Zobowiązuje się Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży od dnia 1 września 2018 r. do naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela oraz pracownika administracji i obsługi będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej Szkoły Policealnej Ochrony Zdrowia w Łomży, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Biblioteki Pedagogicznej w Łomży, w tym nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1432