Uchwała Nr 245/2304/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-22

Numer 245/2304/2020
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ
Data wydania 2020-07-22
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 245/2304/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 lipca 2020 r.


w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ


Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.1)) oraz art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.2)), uchwala się co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach za 2019 rok, na podstawie Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach za lata 2019-2022, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

  1. W wyniku oceny, o której mowa w ust.1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach uzyskał za 2019 rok 59 punktów, przy maksymalnej liczbie 70 punktów możliwych do uzyskania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, poz. 1815
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 567