Uchwała Nr 206/2706/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-04-11

Numer 206/2706/2017
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data wydania 2017-04-11
Departament Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2016 poz. 486[1]) w związku z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 562) uchwała się, co następuje:

§ 1 W uchwale nr 62/653/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania „Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” wprowadza się następujące zmiany :

1)    załącznik o którym mowa w § 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-------------

[1] Zmiana teksty wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 poz. 2260

Załączniki do treści