Uchwała Nr 19/211/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-02-12

Numer 19/211/2019
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2019 rok
Data wydania 2019-02-12
Departament Departament Finansów

Uchwała Nr 19/211/2019

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 12 lutego 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2019 rok

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.[1]), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.[2]) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr V/32/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019 uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1432, poz. 2500

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354