Uchwała Nr 188/2469/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-01-31

Numer 188/2469/2017
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data wydania 2017-01-31
Departament Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2016 poz. 486) w związku z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 349 z późn. zm. [1]) uchwala się, co następuje:

§ 1 W uchwale nr 62/653/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania „Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” wprowadza się następujące zmiany :

1)    § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2 Powołuje się organ opiniodawczo-doradczy w zakresie funkcjonowania KSOW w województwie podlaskim (Grupa Robocza ds. KSOW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w składzie określonym w załączniku do niniejszej uchwały.”
2)    załącznik o którym mowa w § 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------

[1] Zmiany do tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz.1988 oraz w 2016 r. poz. 337 i poz.1579 

Załączniki do treści