Uchwała Nr 15/100/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2019-01-22

Numer 15/100/2019
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok
Data wydania 2019-01-22
Departament Departament Finansów

Uchwała Nr 15 / 100 /2019

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 r.

 

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.[1]) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.[2]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

 

 

[1]     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1432, poz. 2500.

[2]     Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2500, poz. 2354.