Uchwała Nr 146/2323/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-29

Numer 146/2323/2020
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna
Data wydania 2020-07-29
Departament Gabinet Marszałka

UCHWAŁA NR 146/2323/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Krzysztofowi Nahajewskiemu, Zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna.

§ 2. Upoważnia się do głosowania za przyjęciem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy leasingu operacyjnego trzech nowych autobusów niskopodłogowych marki AUTOSAN, model: M12LF „SANCITY 12 LF”, na warunkach określonych w uchwale Zarządu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna nr 1/14/07/2020 z dnia 14 lipca 2020 r.

§ 3. Upoważnia się Pana Mariusza Krzysztofa Nahajewskiego do wykonywania wszystkich praw akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółki Akcyjnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815