Uchwała Nr 146/2319/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-29

Numer 146/2319/2020
w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Historycznemu realizacji zadania publicznego pn: „Spotkania z Mistrzami – między historią a kulturą”.
Data wydania 2020-07-29
Departament Biuro Kultury

UCHWAŁA NR  146/2319/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Historycznemu realizacji zadania publicznego pn: „Spotkania z Mistrzami – między historią a kulturą”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.1) i art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) uchwala się co następuje:

§ 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Spotkania z Mistrzami – między historią a kulturą” postanawia się zlecić jego realizację Polskiemu Towarzystwu Historycznemu.

§ 2. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1 udziela się dotacji celowej w kwocie 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

§ 3. Przekazanie środków finansowych nastąpi na podstawie odrębnej umowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Kultury.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

___________________________________

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.