Uchwała Nr 146/2317/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-29

Numer 146/2317/2020
w sprawie przyjęcia pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Białystok z przeznaczeniem na realizację kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Białystok – Waliły
Data wydania 2020-07-29
Departament Departament Infrastruktury i Transportu

UCHWAŁA 146/2317/2020
ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 29  lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Białystok z przeznaczeniem na realizację kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Białystok – Waliły.

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.[1]), art. 247 ust. 1 w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.[2] )  uchwala się, co następuje:

§1. 1. Postanawia się przyjąć pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną przez Miasto Białystok w wysokości 15 303,11 zł z przeznaczeniem na realizację kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Białystok – Waliły.

      2. Warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 określa umowa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Transportu

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.             

 

 

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z  2019 r., poz. 1815;1571

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z  2018 r., poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695,1175.

Załączniki do treści