Uchwała Nr 145/2310/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-22

Numer 145/2310/2020
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektorowi Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku
Data wydania 2020-07-22
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 145/2310/2020

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektorowi Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.[1]), art. 6 ust. 1 w zw. z art. 1 pkt 16 i art. 2 pkt 10 oraz art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r., poz.2136), uchwala się co następuje:

§ 1. Z dniem 01 sierpnia 2020 r. przyznaje się Pani Ewie Komorowskiej - Dyrektorowi Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku wynagrodzenie miesięczne w wysokości 12.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1571 i poz. 1815,