Uchwała Nr 145/2306/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-22

Numer 145/2306/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy za 2019 rok
Data wydania 2020-07-22
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 145/2306/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 lipca 2020 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy za 2019 rok


Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z poźn. zm.1)) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.2)), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy za 2019 rok składające się z:

1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 69.018.977,89 zł,
2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 r., wykazującego stratę netto w wysokości 7.889.404,04 zł,
3) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 318.716,79 zł,
4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego zwiększenie ujemnego kapitału (funduszu) własnego o kwotę 7.922.976,86 zł,
5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, poz. 1815.
2) Zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, poz. 1571, poz. 1680, Dz. U. z 2020 r. poz. 568.