Uchwała Nr 145/2305/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-22

Numer 145/2305/2020
w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy na zbycie poprzez sprzedaż w drodze bezprzetargowej ruchomego aktywa trwałego
Data wydania 2020-07-22
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 145/2305/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 lipca 2020 r.


w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy na zbycie poprzez sprzedaż w drodze bezprzetargowej ruchomego aktywa trwałego


Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.1)
), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.2)) oraz § 6 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 274 z późn. zm.3)), uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy na zbycie poprzez sprzedaż w drodze bezprzetargowej, samochodu osobowego marki Opel Combo-C o nr rejestracyjnym BIA 65 NF, rok produkcji 2004 r.

2. Sprzedaż samochodu zostanie dokonana na rzecz firmy AGERTECH Krystyna Jabłońska, Wojny Izdebnik 1, 18-210 Szepietowo.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz. 1571, poz. 1815.
2) zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r., poz. 567,
3) zmiana uchwały została ogłoszona
w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1476.