Uchwała Nr 145/2281/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-22

Numer 145/2281/2020
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz upoważnienia do udzielania dalszych pełnomocnictw do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
Data wydania 2020-07-22
Departament Departament Zdrowia

Uchwała Nr 145/2281/2020        

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 22 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz upoważnienia do udzielania dalszych pełnomocnictw do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 oraz art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Panią Elżbietę Rajewską-Nikonowicz, do składania wszelkich oświadczeń woli, w tym do podpisywania umów i innych dokumentów niezbędnych przy realizacji i rozliczeniu projektu, pod nazwą „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

 

§ 2. Upoważnia się Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Panią Elżbietę Rajewską-Nikonowicz do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie objętym treścią § 1 niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.