Uchwała Nr 145/2274/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-22

Numer 145/2274/2020
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podlaskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.
Data wydania 2020-07-22
Departament Gabinet Marszałka

UCHWAŁA NR 145/2274/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podlaskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Krzysztofowi Nahajewskiemu, Zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podlaskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

§ 2. Upoważnia się do głosowania nad przyjęciem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Podlaskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Podlaskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

§ 3. Upoważnia się Pana Mariusza Krzysztofa Nahajewskiego do wykonywania wszystkich praw Wspólnika zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podlaskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815