Uchwała Nr 145/2273/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-22

Numer 145/2273/2020
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do głosowania w formie pisemnej w przedmiocie podjęcia uchwały Wspólników POLREGIO Sp. z o.o.
Data wydania 2020-07-22
Departament Gabinet Marszałka

UCHWAŁA NR 145/2273/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do głosowania w formie pisemnej w przedmiocie podjęcia uchwały Wspólników POLREGIO Sp. z o.o.

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Krzysztofowi Nahajewskiemu, Zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, do:

1) złożenia oświadczenia woli w imieniu Województwa Podlaskiego, będącego Wspólnikiem POLREGIO Sp. z o.o., o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej POLREGIO Sp. z o.o.;

2) głosowania w formie pisemnej za przyjęciem uchwały Wspólników POLREGIO Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej POLREGIO Sp. z o.o.                                   

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815