Uchwała Nr 144/2256/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-14

Numer 144/2256/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie zewnętrznemu wykonawcy szacowania szkód wyrządzonych przez łosie w plantacjach owoców miękkich i aronii oraz w sadach owocowych
Data wydania 2020-07-14
Departament Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

UCHWAŁA NR 144/2256/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie zewnętrznemu wykonawcy szacowania szkód wyrządzonych przez łosie w plantacjach owoców miękkich i aronii oraz w sadach owocowych

Na podstawie art. 50 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm. 1)) oraz § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459 z późn. zm. 2)) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:
§1. 1. Postanawia się wyrazić zgodę na zawarcie z zewnętrznymi wykonawcami, wyłonionymi w ramach postępowania przeprowadzonego przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich, umów w sprawie wykonania szacowania szkód wyrządzonych przez łosie w plantacjach owoców miękkich i aronii oraz w sadach owocowych.
2. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich oraz Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich do zawarcia umów, o których mowa w ust. 1.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1)zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 poz. 148, 695, 875.
2) zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 163, poz. 1303, z 2014 r. poz. 1901, z 2017 r. poz. 1487.


Załączniki do treści