Uchwała Nr 142/2236/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-08

Numer 142/2236/2020
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Łomża udziału wynoszącego 2294/41792 zabudowanej nieruchomości, stanowiącej przedmiot współwłasności Województwa Podlaskiego, położonej w Łomży przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
Data wydania 2020-07-08
Departament Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

UCHWAŁA NR 142/2236/2020

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Łomża udziału wynoszącego 2294/41792 zabudowanej nieruchomości, stanowiącej przedmiot współwłasności Województwa Podlaskiego, położonej w Łomży przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.1) oraz art. 13 ust. 2 i 2a w związku z art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.2) oraz § 1 uchwały Nr XIX/234/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału wynoszącego 2294/41792 zabudowanej nieruchomości, stanowiącej przedmiot współwłasności Województwa Podlaskiego, położonej w Łomży przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się do zbycia w drodze darowizny, na rzecz Gminy Łomża udział wynoszący 2294/41792 zabudowanej nieruchomości, stanowiącej w udziale wynoszącym 11019/41792 przedmiot współwłasności Województwa Podlaskiego, położonej w Łomży przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, oznaczonej jako działka nr geod. 22839/11 o pow. 0,4783 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LM1L/00057240/8, w celu realizacji zadań własnych Gminy Łomża, polegających na realizacji celów publicznych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.2).

2. Szczegółowy opis nieruchomości, o której mowa w ust. 1, zawiera wykaz Nr 7/2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel określony w § 1 ust. 1, darowizna podlega odwołaniu.

§ 3. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi Gmina Łomża.

§ 4. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

1. Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

2. Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 284.

Załączniki do treści