Uchwała Nr 140/2207/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-01

Numer 140/2207/2020
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ
Data wydania 2020-07-01
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 140/2207/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 1 lipca 2020 roku

 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ


Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.1)) oraz art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.2)), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Dokonuje się oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży za 2019 rok, na podstawie Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

  1. W wyniku oceny, o której mowa w ust. 1 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży uzyskała 62 punkty, przy maksymalnej liczbie 70 punktów możliwych do uzyskania.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1571, poz. 1815.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 567.