Uchwała Nr 140/2205/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-01

Numer 140/2205/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku za 2019 rok
Data wydania 2020-07-01
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 140/2205/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 1 lipca 2020 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku za 2019 rok


Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 512 1)) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 2)), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku za 2019 rok składające się z:


1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.920.122,23 zł,
2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości 37.014,53 zł,
3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Zysk netto w kwocie 37.014,53 zł postanawia się przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1571, poz. 1815.
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1495, poz. 1571, poz. 1680, Dz. U. z 2020 r. poz. 568.