Uchwała Nr 140/2204/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-07-01

Numer 140/2204/2020
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ
Data wydania 2020-07-01
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR  140/2204/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 1 lipca 2020 r.

 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ


Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.1)) oraz art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.2)) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach za 2019 rok, na podstawie Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach za lata 2019-2022, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

  1. W wyniku oceny, o której mowa w ust. 1 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach uzyskał 65 punktów, przy maksymalnej liczbie 70 punktów możliwych do uzyskania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r., poz. 1571, 1815
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 567