Uchwała Nr 139/2161/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-06-25

Numer 139/2161/2020
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF.
Data wydania 2020-06-25
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 139/2161//2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 25.06.2020r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 t.j. z późn. zm.1), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 t.j.) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Województwa Podlaskiego rozstrzyga konkurs prowadzony na podstawie naboru nr RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-001/18, zatwierdzając „Listę ocenionych projektów zintegrowanych”. Informacja o projekcie rekomendowanym do dofinansowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
    
§ 2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały zawiera zestawienie projektów podlegających ocenie na etapie preselekcji oraz na etapie oceny pełnych wniosków o dofinansowanie w ramach naboru RPPD. 07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-001/18.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 1. Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019 r., poz. 1815, poz. 1571.

Załączniki do treści

  • Załącznik nr 1 (PDF, 175,98 KB) Podgląd załącznika

    Lista ocenionych projektów zintegrowanych, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach naboru nr RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-001/18, w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF (I+II etap).

  • Załącznik nr 2 (PDF, 181,59 KB) Podgląd załącznika

    Lista wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-001/18 (w ramach Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF) i podlegających ocenie w ramach I i II etapu.