Uchwała Nr 137/2149/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-06-17

Numer 137/2149/2020
w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do czynności związanych z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”
Data wydania 2020-06-17
Departament Departament Społeczeństwa Informacyjnego

UCHWAŁA Nr 137/2149/2020
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do czynności związanych z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 t.j. z późn. zm. ), oraz art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku uzyskaniem Decyzji w sprawie dofinansowania projektu pozakonkursowego pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” nr: RPPD.03.01.02-20-0471/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, stanowiącej załącznik do Uchwały nr 133/2035/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 maja 2020 r., w imieniu Województwa Podlaskiego, upoważnia się panią Agnieszkę Aleksiejczuk – Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego oraz pana Mariusza Feszlera – Zastępcę Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego do:

1)    podpisywania protokołów odbioru,
2)    składania wyjaśnień,
3)    składania wniosków o płatność wraz z załącznikami,
4)    aktualizacji wniosków o dofinansowanie projektu.

§ 2. Upoważnienia o których mowa w § 1, udziela się na okres realizacji i trwałości projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.

§ 3. Treść uchwały podlega doręczeniu pani Agnieszce Aleksiejczuk – Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego oraz panu Mariuszowi Feszlerowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

[1]  Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz.1495, Dz. U. z 2020 r. poz. 875