Uchwała Nr 133/2023/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-05-27

Numer 133/2023/2020
w sprawie częściowego rozstrzygnięcia konkursu i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w odpowiedzi na nabór nr RPPD.06.01.00-IZ.00.20-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.1. Efektywny system gospodarowania odpadami, Typ projektu: Projekty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych – cz. II
Data wydania 2020-05-27
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 133/2023/2020

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie częściowego rozstrzygnięcia konkursu i wyboru do dofinansowania projektów złożonych w odpowiedzi na nabór nr RPPD.06.01.00-IZ.00.20-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.1. Efektywny system gospodarowania odpadami, Typ projektu: Projekty dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych, w tym surowców odnawialnych – cz. II

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 t.j. z późn. zm.[1]), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 t.j.) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdza częściową listę projektów spełniających kryteria wyboru projektów w ramach naboru nr RPPD.06.01.00-IZ.00.20-001/19, o łącznej wartości 3 117 686,70 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 1 621 304,64 PLN.

2. Lista, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej instytucji oraz portalu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019 r., poz. 1815, poz. 1571.

Załączniki do treści

  • Załącznik nr 1 (PDF, 225,88 KB) Podgląd załącznika

    Projekty, które podlegały ocenie formalno-merytorycznej w konkursie nr RPPD.06.01.00-IZ.00-20-001/19, złożone w terminie od 13 października 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. - część II.