Uchwała Nr 128/1973/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-05-06

Numer 128/1973/2020
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Białymstoku u zbiegu ulic: H. Sienkiewicza oraz Złotej, stanowiącej własność Województwa Podlaskiego
Data wydania 2020-05-06
Departament Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Uchwała Nr 128/1973/2020
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 6 maja 2020 r.

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Białymstoku u zbiegu ulic: H. Sienkiewicza oraz Złotej, stanowiącej własność Województwa Podlaskiego.

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.1) oraz art. 13 ust. 1, art. 25c, 25d, art. 35 ust 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.2), w związku z § 4 ust. 1 uchwały Nr XXVII/337/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w tym zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomościami oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2259) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Białymstoku, składającą się z działek o numerach: 420/1 o pow. 0,1076 ha – przy ul. H. Sienkiewicza oraz 420/4 o pow. 0,0549 ha - przy ul. Złotej, w obrębie 17, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00002736/0.

2. Szczegółowy opis nieruchomości, o której mowa w ust. 1 zawiera wykaz Nr 4/2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości opisanej w § 1 na kwotę 3.550.000,00 zł. (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Zbycie zabudowanych działek o numerach: 420/1 i 420/4 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

§ 3. Koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe ponosi nabywca.

§ 4. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 oraz na stronie internetowej, a informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

1. Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

2. Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz. U. z  2020 r. poz. 284.

 

Załączniki do treści