Uchwała Nr 114/1848/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-03-24

Numer 114/1848/2020
w sprawie zagospodarowania składników rzeczowych majątku ruchomego
Data wydania 2020-03-24
Departament Biuro Gospodarcze

UCHWAŁA NR 114/1848/2020

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie zagospodarowania składników rzeczowych majątku ruchomego

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.[1]) uchwala się co następuje:

§ 1. Zbędne składniki majątkowe stanowiące mienie Województwa Podlaskiego wymienione w załączniku do niniejszej uchwały podlegają sprzedaży – Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy - cena sprzedaży zbędnych składników majątkowych to 3,00 zł netto.

§ 2. Zbędne składniki majątkowe wymienione w załączniku do niniejszej uchwały podlegają wykreśleniu z ewidencji mienia Województwa Podlaskiego.

§ 3. Upoważnia się Pana Stanisława Rykaczewskiego – Dyrektora Biura Gospodarczego do podpisania protokołów przekazania-przejęcia środka trwałego PT, PTW oraz innych dokumentów niezbędnych do przekazania składników wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Gospodarczego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, 1815.

 

Załączniki do treści