Uchwała Nr 114/1846/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-03-24

Numer 114/1846/2020
w sprawie w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Klekociaki” realizacji zadania publicznego pn: Warsztaty śpiewaczo-taneczne „Z kontuszem przez Podlasie”.
Data wydania 2020-03-24
Departament Biuro Kultury

UCHWAŁA NR 114/1846/2020

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 24 marca 2020 r.

 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Klekociaki” realizacji zadania publicznego pn: Warsztaty śpiewaczo-taneczne „Z kontuszem przez Podlasie”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.1) i art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.2) uchwala się co następuje:

§ 1. Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty śpiewaczo-taneczne „Z kontuszem przez Podlasie”, postanawia się zlecić jego realizację Stowarzyszeniu „Klekociaki”.

§ 2. Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1 udziela się dotacji celowej w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 3. Przekazanie środków finansowych nastąpi na podstawie odrębnej umowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Kultury.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1570 i poz. 284