Uchwała Nr 114/1841/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-03-24

Numer 114/1841/2020
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Data wydania 2020-03-24
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

UCHWAŁA NR 114/1841/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.1) i § 9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 107/1746/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, powołuje się komisję konkursową, w składzie:
1) Pani Bożena Nienałtowska – przedstawiciel Samorządu Województwa Podlaskiego, jako przewodnicząca,
2) Pani Urszula Wasyluk-Żukowska – przedstawiciel Samorządu Województwa Podlaskiego,
3) Pan Tomasz Kulesza – przedstawiciel Samorządu Województwa Podlaskiego,
4) Pani Wioletta Kowieska – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,
5) Pan Krzysztof Sochoń – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,
6) Pan Franciszek Górski – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,
7) Pani Agnieszka Rzeszewska – przedstawiciel Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Białymstoku,
8) Pani Elżbieta Ewa Mikulska – przedstawiciel Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Białymstoku,
9) Pani Katarzyna Gosk – przedstawiciel nauczycieli zatrudniony w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku”.

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, poz. 1815.