Uchwała Nr 114/1839/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-03-24

Numer 114/1839/2020
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa
Data wydania 2020-03-24
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

UCHWAŁA NR 114/1839/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego  w sferze turystyki i krajoznawstwa

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn.zm.1) oraz art. 15 ust. 2h, 2i, 2j, 4 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.2) w związku z § 2 uchwały nr XIV/156/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie w 2020 roku” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 5180), uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się dotacji podmiotom wymienionym w załączniku do niniejszej uchwały na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa, w zakresie:

1) popularyzacji turystyki aktywnej (w tym rowerowej i wodnej, poprzez organizację bezpłatnych imprez i wydarzeń sportowo-turystycznych o znaczeniu ponadlokalnym, takich jak: rajdy piesze, rowerowe, regaty itp.);
2) kształtowania przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie, odnawianie (renowację) szlaków pieszych i rowerowych;
3) wspierania rozwoju produktów turystycznych m.in. poprzez promowanie szlaków kulturowych (jako atrakcyjnej, całorocznej oferty turystycznej) oraz kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa (dla rozwoju turystyki i ochrony tych elementów).

na łączną kwotę 80 000 zł w ramach budżetu województwa dział 630 „Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki”, rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” § 2820, 2830.

§ 2. Przekazanie dotacji, o których mowa § 1 nastąpi na podstawie odrębnych umów.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1570 oraz z 2020 r. poz. 284.

Załączniki do treści