Uchwała Nr 114/1838/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-03-24

Numer 114/1838/2020
w sprawie udzielenia dotacji celowej na utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl
Data wydania 2020-03-24
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

UCHWAŁA NR 114/1838/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn.zm.1) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późń. zm. 2) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:


§ 1. W związku z zawartą umową partnerską z dnia 28 kwietnia 2014 r. na rzecz realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” udziela się dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl.

§ 2. Przekazanie środków finansowych nastąpi na podstawie umowy, której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374.

Załączniki do treści